Line Integration

 • Heoroku Laravel SSO(LINE)

  Posted in Heroku, Line Integration, PHP on Feb 03, 2019

  Giới thiệu

  Heroku là một platform build on linux (VPS) rất mạnh mẽ hiện nay và đặc biệt là có thể sử dụng Free. Chúng ta có thể tận dụng đặc điểm này để Build những ứng dụng Demo hay đơn giản chỉ là để Test những chức năng Online.

  Hôm nay mình sẽ Build một ứng dụng Web SSO (Single sign on) với Social LINE sử dụng Laravel và deploy lên Heroku.

  Chuẩn bị

  • Tạo một tài khoản trên Heroku
  • Repository project Laravel trên Git

  Lưu ý source trên Git chúng ta phải chuẩn bị một File để tương tác với Heroku Procfile với nội dung như sau

  web: vendor/bin/heroku-php-apache2 public/
  

  và config chạy migrate mối...